תנאי שימוש

 תנאי שימוש - תשלום דמי רישיון להשמעה פומבית של מוסיקה מוקלטת לפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות בע"מ באמצעות כרטיס אשראי

1.       לצורך הנוחות, בתנאים אלו להלן, שימוש בלשון יחיד יתפרש גם כלשון רבים ולהפך, שימוש בתנאים זה בלשון זכר יתפרש גם כלשון נקבה ולהפך, הכול לפי ההקשר.

2.       "משתמש" משמעותו גולש באתר. השימוש בלשון זכר בתקנון זה הוא מטעמי נוחיות בלבד, והוראות תקנון זה מתייחסות לנשים ולגברים כאחד.

3.       "הפדרציה" - האתר מופעל על ידי הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות בע"מ. שירות לקוחות:

דוא"ל: customer@ifpi.co.il, טלפון: 03-6130715, פקס: 03-5756747.

4.       "רישיון"  משמעותו הרשאה להשמעה פומבית של הקלטות – רשומות קול - מוסיקה מוקלטת שלפדרציה זכויות בה, בבית העסק עבורו מבצע המשתמש תשלום (בלבד), לשנה הקלנדרית במהלכה מבוצע התשלום ו/או לשנה הקלנדרית העוקבת לשנה במסגרתה מבוצע התשלום, לרבות חובות עבר לפדרציה, ככל שקיימים. לא ניתן להעביר ו/או להמחות את הרישיון לצד ג’ שהוא.

5.       "האתר" הוא אתר ברשת האינטרנט, המאפשר לגולש ברשת האינטרנט, המשתמש באתר, לאחר שהזין את הפרטים הנדרשים בתהליך ביצוע התשלום, לשלם לפדרציה עבור רישיון, כהגדרתו לעיל.

6.       השימוש באתר מותר למשתמשים שגילם מעל גיל 18 בלבד.

7.       השימוש באתר ובמידע שבאתר, ותשלום עבור הרישיון (להלן: "דמי הרישיון"), כפופים לתנאי השימוש שלהלן, כפי שיהיו מעת לעת.

8.       תשלום עבור רישיון באמצעות האתר מהווה הסכמה לתנאי שימוש אלו. לפיכך, אם אינך מסכים לתנאי השימוש ו/או חלק, נא הימנע מתשלום כאמור. מאחר שהתשלום באמצעות האתר מהווה הסכמה לתנאי שימוש אלו, הנך מתבקש לקרוא את תנאי שימוש אלו בקפידה.

9.       האחריות המלאה להכרת תנאי השימוש שלעיל ולהלן חלה בכל עת על המשתמש בלבד. לתשומת לבכם, חשוב להקפיד ולעיין בתנאי השימוש ולחזור ולעשות כן בכל פעם בה אתה מבצע תשלום באמצעות האתר, הואיל והשימוש באתר וביצוע תשלום באמצעותו, מעיד על הסכמתו המלאה של המשתמש לתנאים כאמור.

10.   הפדרציה רשאית לשנות תנאי שימוש אלו מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. כל שימוש באתר לאחר שינוי כאמור יהווה הסכמה מחודשת לתנאי השימוש באתר, כפי שיהיו מעת לעת.

11.   כל שימוש באתר, שאינו מותר במפורש למשתמש על פי תנאים אלו, אסור. המשתמש אינו רשאי להשתמש באתר ו/או בתוכן ו/או במידע שבאתר לכל מטרה בלתי חוקית ו/או באופן בלתי חוקי.

12.   המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שתשלום דמי הרישיון לפדרציה באמצעות האתר והרישיון מאת הפדרציה מתייחסים אך ורק למוסיקה המוקלטת שהזכויות בה הועברו לפדרציה (ההקלטות מפורטות באתר האינטרנט של הפדרציה, בכתובת ifpi.co.il) ואין בהם כדי להוות הרשאה לשימוש בזכויות יוצרים אחרות שגלומות במוסיקה המוקלטת ו/או בזכויות מבצעים.

13.   דמי הרישיון נקבעו בהתאם לתעריף המתאים לעסק עבורו מבוצע התשלום, במחירון הפדרציה (המצוי באתר האינטרנט של הפדרציה, בכתובת ifpi.co.il), כפי שהוא מתעדכן מעת לעת ולקריטריונים של אותו בית עסק, כפי שהמשתמש ו/או נציג אחר מטעם בית העסק הצהיר בפני פדרציה ו/או בהתאם לבדיקת הפדרציה. הפדרציה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק ולבצע התאמה של דמי הרישיון לנתוני בית העסק בפועל, לרבות להתאים את תקופת הרישיון לשיעור דמי הרישיון שהמשתמש שילם לה בפועל, לעומת דמי הרישיון שהיה על המשתמש לשלם לפדרציה, בהתאם לנתוני בית העסק בפועל.

14.   לתשומת לב המשתמש, הרישיון שמעניקה הפדרציה הוא שנתי ו/או לתקופה המפורטת ו/או בחשבונית המס שהפדרציה תשלח למשתמש. על פי הדין, על המשתמש בזכויות הפדרציה להסדיר מאת הפדרציה רישיון לשימוש בזכויותיה, טרם השימוש בהן. עליך, המשתמש, להסדיר מאת הפדרציה רישיון לשנה הקלנדרית הבאה, טרם תחילתה.

15.  תשלום באמצעות האתר מצריך רישום, תשלום, אישור מחברת האשראי ומאת הפדרציה ומחייב מסירת פרטים וכן קריאת ואישור תנאי שימוש אלו. התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי תקף, שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי בישראל, שבבעלות המשתמש ו/או בית העסק עבורו מבוצע התשלום.

16.  לצורך ביצוע התשלום, על המשתמש להזין את מספר דרישת התשלום ומספר הלקוח, המפורטים בדרישת התשלום מאת הפדרציה שנשלחה למשתמש. ככל ובידי המשתמש לא מצויה דרישת תשלום עדכנית מאת הפדרציה, לא ניתן לבצע את התשלום, ועל המשתמש לפנות לפדרציה לצורך קבלת דרישת תשלום עדכנית.

17.   בעת הצעת המשתמש לשלם לפדרציה את דמי הרישיון באמצעות האתר, ימסור המשתמש את הפרטים הנדרשים באתר לצורך ביצוע התשלום, לרבות שם לפירוט בחשבונית המס, כתובת בית העסק עבורו מוסדר הרישיון, כתובת דואר אלקטרוני (פעילה בלבד), פרטי איש קשר, מספר טלפון (פעיל בלבד) של איש הקשר, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת הזהות/עוסק מורשה/ח.פ של בעל כרטיס האשראי, תוקפו של כרטיס האשראי והאם ברצונו לשלם באמצעות תשלום אחד או בתשלומים או בקרדיט, באחת מהדרכים שפורטו באתר, אם וככל ומפורטות.

18.   אישור התשלום על ידי חברת כרטיסי האשראי, מהווה תנאי מוקדם והכרחי לביצוע התשלום ולקבלת רישיון לביצוע פומבי של מוסיקה מוקלטת שלפדרציה זכויות בה, בבית העסק עבורו מבוצע התשלום ולתקופה עבורה הוא מבוצע ולקבלת חשבונית מס/קבלה.

הפדרציה רשאית לבטל את הרישיון ו/או לא להעניק רישיון כלל, ללא צורך בהודעה למשתמש במידה ואמצעי תשלום אשר נמסרו לחברה לא כובדו ע"י בנקים, חברות אשראי וכיוצ"ב, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

19.   תשלום יתבצע במועד ביצועו באתר, ולאחריו לא ניתן לשנות את אופן התשלום (חיוב אחד, מספר תשלומים או קרדיט באחת מהדרכים שפורטו באתר, אם וככל ומפורטות).

20.   הודעה אודות קליטת ואישור התשלום תישלח למשתמש בהודעת דואר אלקטרוני (מייל) ביחד עם חשבונית מס/קבלה, לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש לצורך ביצוע התשלום, תוך עד 5 (חמישה) ימי עבודה ממועד ביצוע התשלום.

21.   רק קבלת אישור מהפדרציה באמצעות דואר אלקטרוני (מייל) אודות השלמת התשלום, ביחד עם חשבונית/מס קבלה, תחשב כאישור של קבלת התשלום.

22.   תשלום שהפדרציה לא אישרה במשלוח הודעה כאמור, לא יחייב את הפדרציה והמשמעות כי למשתמש לא הוענק רישיון. ככל שהמשתמש לא קיבל הודעה/חשבונית מס/קבלה כאמור, על המשתמש לפנות טלפונית לפדרציה לבירור, לשרות הלקוחות של הפדרציה בטלפון: _03-6130715.

23.   המשתמש מאשר כי הוא מסכים לקבל, באמצעות דואר אלקטרוני, חשבונית ממוחשבת הכוללת חתימה דיגיטלית (חשבונית ממוחשבת מאושרת על ידי רשויות המס), אשר הפדרציה תשלח למשתמש כתחליף לחשבונית מודפסת על גבי נייר.

24.   הרישיון לבית העסק עבורו ביצע המשתמש תשלום באתר, כפוף לפירעון מלוא התשלום בפועל.

25.   החזר תשלום - ככל ומשתמש ששילם את דמי הרישיון סגר ו/או מכר את בית העסק, ו/או מכל טעם אחר, על המשתמש לפנות לפדרציה לצורך קבלת החזר החלק היחסי של התשלום, הכפוף להצגת אסמכתאות לשביעות רצון הפדרציה ו/או יועציה המשפטיים.

26.   הסדרת הרישיון מאת הפדרציה מבוצעת בכפוף ובהתאם לתקופות ההיתר לפעילות הפדרציה שקובע בית הדין להגבלים עסקיים. במקרה של סיום היתר כאמור במהלך תקופת רישיון, תחזיר הפדרציה לידי המשתמש את דמי הרישיון היחסיים ששולמו לידיה מעבר לתקופת ההיתר.

27.   ידוע למשתמש, כי הזנת פרטיו עשויים לחול טעויות ושיבושים, לרבות אי-דיוקים ו/או שגיאות דפוס ו/או טעויות הקלדה. הפדרציה תהא פטורה מכל אחריות למקרים אלה, ולפיכך, המשתמש מסכים שיהיה מנוע מלהעלות כל טענה או דרישה כלפי הפדרציה בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מטעויות אלו.

28.   חל איסור מוחלט למסור לפדרציה ו/או להזין פרטים בדויים, שקריים, מסולפים וכיוב’ או פרטים שיש בהם כדי לפגוע בזכויות צדדי ג’ מכל סוג.

29.   המשתמש מתחייב בזאת למסור פרטים נכונים ומדויקים, ולעדכן את הפדרציה, ללא דיחוי, בכל מקרה של שינוי בפרטים שמסר. על המשתמש לבדוק היטב את נכונות הפרטים שהזין לאתר, והוא האחראי הבלעדי לנכונותם ולכל נזק שייגרם כתוצאה מטעות שנפלה בהם. לידיעת המשתמש, מתן פרטים אישיים כוזבים מהווה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז-1977 והינו אסור מכל וכל.

30.   הפרטים שימסור המשתמש לצורך תשלום לאתר יישמרו במחשבי הפדרציה ו/או מי מטעמה והפדרציה תפעל, כמיטב יכולתה תוך שימוש באמצעים סבירים, לאבטחת פרטים אלו, לשם שמירה על פרטיות המשתמש. למרות האמור לעיל, מובהר כי הפדרציה אינה יכול להתחייב כי מערכות האתר ו/או מערכותיה ו/או מערכות מי מטעמה חסינות בפני פריצות ו/או חדירות בלתי מורשות ובמקרה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין כלפי הפדרציה ו/או מי מטעמה ו/או במקומה.

31.   הפדרציה רשאית לחשוף כל מידע המצוי בידיה אודות המשתמש, ללא קבלת אישור המשתמש וללא מתן הודעה מוקדמת למשתמש, לצורך ציות לדרישות הדין ו/או לצורך הליך משפטי ו/או על פי הוראת רשות מוסמכת ו/או החלטת בית משפט ו/או לצורך הגנה על זכויות הפדרציה ו/או מי במקומה ו/או מטעמה ו/או זכויות צדדים שלישיים ו/או לצורך אכיפת תנאי השימוש.

32.   אישור תנאי שימוש אלו, כמו גם תשלום דמי הרישיון באמצעות האתר מהווה אישור לשמירת פרטי המשתמש המוזנים ו/או נמסרים לפדרציה על ידי המשתמש. ידוע למשתמש והוא מאשר כי הפדרציה רשאית לעשות שימוש במידע שסיפק המשתמש לפדרציה, על מנת לשלוח למשתמש, מעת לעת, בכל אמצעי תקשורת, לרבות למכשיר סלולארי (טלפונית ו/או במסרונים ו/או הודעותSMS  ו/או אחרות), לתיבת הדואר האלקטרוני (מייל) שלו, דרישות תשלום לדמי רישיון עבור השמעה פומבית של מוסיקה מוקלטת שלפדרציה זכויות בו בעסקו.

לתשומת לב המשתמש ! אתה אינך מחויב למסור פרטים אלה ומסירת הפרטים לפדרציה מתבצעת ביוזמתך ובהסכמה מלאה שלך. יובהר כי ללא רישום, לא תוכל לשלם את דמי הרישיון עבור השמעה פומבית של מוסיקה מוקלת לפדרציה באמצעות האתר.

33.   הפדרציה תהיה רשאית להעביר לכל חברת אשראי הרלוונטית לכל משתמש, מעת לעת, את רשימת המשתמשים באתר שהם לקוחות של אותו חברת אשראי.

34.   הפדרציה ו/או מי מטעמה, אינם מתחייבים כי לא יהיו שגיאות ו/או תקלות טכניות בפרטים שבאתר ובתפעול האתר והם אינם אחראים לתקלות הנובעות מכיתוב שגוי, תקלות במערכות האתר ו/או המערכות המשמשות לתפעולו, ו/או מכל  תקלה הנובעת מכוח עליון. למשתמש לא תהיה כל עילה ו/או דרישה ו/או תביעה, הקשורה במישרין ו/או בעקיפין בכל האמור לעיל.

35.   יתכנו שיבושים ו/או איחורים ו/או עיכובים שונים בפעילות האתר, לרבות בשל גורמים שאינם בשליטת הפדרציה, המשתמש יודע ומסכים לכך מראש, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד הפדרציה ו/או כל צד ג’ אחר בעניין.

36.   על המשתמש חלה חובה לבדוק, את התאמת מכשיר הקצה (לרבות מחשב, מכשיר סלולארי, טאבלט ו/או מכשיר אחר שברשותו) בו הוא עושה שימוש לשימוש באתר. הפדרציה לא תהיה אחראית לכל כשל בשימוש באתר במקרה של אי התאמה ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.

37.   הפדרציה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת למשתמש ו/או קבלת הסכמתו, לסרב לאפשר למשתמש לשלם דמי רישיון באמצעות האתר, להגביל את הגישה, למנוע ו/או להשהות גישה, להתנות גישה בתנאים, והכול באופן כללי ו/או חלקי ללא צורך בהודעה מוקדמת וללא צורך בהסכמת המשתמש, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד הפדרציה ו/או כל צד ג’ שהוא בעניין זה.

38.   הפדרציה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לא להעניק ו/או לבטל מתן רישיון, לרבות בקרות אחד המקרים הבאים, כמפורט להלן:

38.1.סירוב המשתמש למסירת פרטיו של המשתמש.

38.2.הפרת תנאי מתנאי שימוש אלו.

38.3.הפדרציה נקטה בהליך משפטי ו/או הליכי גביה נגד המשתמש ו/או בית העסק עבורו המשתמש מבצע את תשלום דמי הרישיון.

38.4.כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי הדין, לעכב או לבטל את תשלום דמי הרישיון.

39.   האתר, לרבות כל התכנים שבאתר לרבות סימנים, סימנים מסחריים, צלמיות, טקסט, תמונות, איורים, גרפיקה, צליל, הקלטה, יישומי תוכנה, הם רכושה של הפדרציה ו/או הוצבו באתר באישור ו/או רישיון מאת צדדים שלישים. תכני האתר מוגנים בזכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני וכל הזכויות שמורות לפדרציה ו/או לצדדים שלישיים, בהתאמה. כל שימוש בכל הנ"ל, ללא קבלת הרשאה מאת בעלי הזכויות, מראש ובכתב, מנוגד לדין ואסור.

40.   המשתמש אינו רשאי להשתמש באתר ו/או בתוכן המצוי באתר ו/או ברישיון שהעניקה לו הפדרציה לכל מטרה בלתי חוקית ו/או באופן בלתי חוקי.

41.   כל שימוש באתר, לרבות בכל תוכן שבאתר, בניגוד להוראות הפדרציה ו/או בניגוד לתנאי שימוש אלו ו/או בניגוד להוראות כל דין, יזכה את מפעיל האתר ו/או כל צד ג’ שהוא בעל זכויות בכל תוכן שבאתר, לפי העניין, בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתנאי שימוש אלו ו/או בדין כלפי המשתמש, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות הפדרציה ו/או צדדים שלישים בעלי זכויות על פי כל דין.

42.   הפדרציה עשויה לספק, במסגרת האתר, קישורים לאתרי אינטרנט או מקורות אחרים שהם. קישורים אלו עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעת הפדרציה. אין לפדרציה שום אחריות בהתייחס לזמינות הקישורים, לתכנים ולתוכן הקישורים, לתוצאת השימוש בהם או להסתמכות המשתמש עליהם.

43.   הפדרציה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת למשתמש ו/או קבלת הסכמתו, לערוך שינויים במבנה ו/או חוזי ו/או אפשרויות האתר ו/או להסיר את האתר ו/או תוכן ו/או תכנים שבאתר ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד הפדרציה ו/או כל צד ג’ בעניין.

44.   הפדרציה שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את האתר, המידע, התכנים, השירותים והקישורים הניתנים במסגרתו, לרבות על ידי הוספה, גריעה, הפסקה, הגבלה, שינוי מבנה האתר, מראה האתר ו/או חלקים ממנו, היקף, זמינות המידע, השירותים והתכנים המוצעים וכל היבט אחר הכרוך באתר ובתפעולו, לרבות סגירת האתר, מבלי לתת על כך הודעה מוקדמת. למשתמש לא תהיה שום טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד הפדרציה ו/או מי מטעמה ו/או במקומה בגין ביצוע האמור לעיל ו/או חלק ממנו.

45.   השימוש באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש, והפדרציה ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל נזק (לרבות נזק בגוף), הפסד, אובדן או הוצאה שיגרמו למשתמש, הקשור במישרין או בעקיפין עם השימוש באתר, לרבות עקב טעות, שיבוש, איחור, תקלה או כל עניין אחר הקשור ברשת האינטרנט ו/או רשת החשמל ו/או רשת המחשבים ו/או התקשורת.

46.   הפדרציה משתמשת באמצעים לאבטחת המידע שבאתר ו/או במחשביה ו/או מחשבי מי מטעמה והנתונים שמסרו לידיה המשתמשים במסגרת שימושם באתר ו/או לכל צורך שהוא. עם זאת, קיים סיכון של חדירה למערכותיה המשמשות להפעלת האתר ו/או למחשבי הפדרציה ו/או מי מטעמה ושמירת הנתונים שמסרו המשתמשים, חשיפת מידע, חשיפת נתונים של המשתמשים, או שיבושים והפרעות לפעילות המערכות המשמשות את האתר. יובהר, כי חדירה כאמור מהווה עבירה פלילית. המשתמש מתחייב שלא לבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי הפדרציה ו/או מי מטעמה ו/או לחדור למערכות האבטחה המגינות על האתר, ולרבות לנתונים שמסרו המשתמשים, או לסייע בפעולות כאמור.

הפדרציה תהא פטורה מכל אחריות לכל נזק שיגרם עקב חדירה כאמור, לרבות העברת המידע ו/או הנתונים שמסרו המשתמשים במסגרת שימושם באתר, לצד שלישי כלשהו, שיבושו, עשיית שימוש לא מורשה בו וכיו"ב.

47.   הפדרציה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או בעלי מניותיה ו/או כל הפועלים מטעמה ו/או עבורה ו/או כל צד שלישי הקשור באתר, אינם אחראים בשום אחריות ו/או חבות לפרטים לא נכונים ו/או לא מלאים ו/או לא עדכניים ו/או מטעים שימסור המשתמש, לכל שימוש שייעשה על ידי המשתמש באתר, לתוצאות השימוש ו/או להסתמכות של המשתמש על האתר. אין לבצע שום עסקה ו/או ליטול שום התחייבות ו/או להציג כל מצג ו/או או לקבל כל החלטה בהסתמך על האתר ותוכנו, וכל העושה כן עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד.

48.   כל פטור ו/או העדר אחריות המוקנים לפדרציה על פי הוראות תנאים אלו מוקנים בזאת גם למנהליה, עובדיה, נציגיה בעלי מניותיה וכל הפועלים מטעמה /או עבורה.

49.   ככל והוראה מהוראות תנאים אלו תוכר ע"י ערכאה משפטית מוסמכת בישראל כבלתי חוקית או בלתי אכיפה, ימשיכו יתר הוראות התנאים להיות בתוקף מלא ויראו את ההוראה האמורה כמוחלפת בהוראה חוקית ואכיפה שתוכנה הוא הקרוב ביותר האפשרי לנוסח ההוראה המוחלפת.

50.   הדין החל על השימוש באתר וכל הנובע וקשור בו, הינו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל מחלוקת הקשורה לתנאי השימוש, לאתר ולכל הקשור בו, היא בלעדית וייחודית לבית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד.

51.   כל זכות שלא הוקנתה במפורש בתנאים אלו למשתמש, שמורה לפדרציה. כל השתהות של הפדרציה בקיום זכות העומדת לזכותה על פי דין או על פי האמור לעיל ולהלן, או הימנעות של הפדרציה מעמידה על זכות כאמור, לא יחשבו כוויתור של הפדרציה על זכות מזכויותיה.

52.   בכל מקרה של סתירה בין תנאי שימוש אלו לבין כל פרסום אחר, מכל סוג שהוא, יגברו הוראות תנאי שימוש אלו זה, אלא אם כן הפדרציה ציינה באופן מפורש בתנאי השימוש ו/או בפרסום אחר שהוראותיו גוברות על הוראות תנאי שימוש אלו זה.

53.   לא יהיה תוקף לכל ויתור, הנחה, ארכה, מצג, שינוי, תוספת או גריעה מתנאים אלו או לפיהם, אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי הפדרציה.

54.   המשתמש מסכים כי אין לפרש את הניסוחים בתנאים אלו זה באופן מצמצם כנגד הפדרציה, וזאת לנוכח השינויים המהירים בתחום האינטרנט והדין בעניין והסתמכות הפדרציה על תנאי שימוש אלו.

55.   הפדרציה רשאים להמחות את זכויותיה וחובותיה על פי תנאים אלו לצד שלישי, ולמשתמש לא תהיה שום טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.

56.   מבלי לגרוע מכל סעד העומד לזכות הפדרציה על פי כל דין, המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את הפדרציה, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה, וכן כל גורם אחר הקשור באתר, מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום שייגרמו להם, מכל מין וסוג, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תנאי שימוש אלו זה ו/או הוראות החוק על ידי המשתמש, וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם על ידי צד שלישי, בגין הפרת הוראות תנאי שימוש אלו ו/או הוראות החוק על ידי המשתמש. 

שאלות ותשובות
הצג
חדשות
2020-03-20
הודעה אודות גריעת הקלטה בביצוע יואב גרינבלט
קרא עוד
2020-02-20
הסרת הקלטה בבעלות ובביצוע פורת נוב
קרא עוד
2020-02-20
הודעה אודות גריעת הקלטות בביצוע פאנקנשטיין
קרא עוד
צרו קשר
רחוב הבונים 10, רמת גן 52462
טלפון 03-6130715/6
פקס 03-5756747
שלח מייל
 
©כל הזכויות שמורות לפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות
הפדרציה הישראלית
לתקליטים וקלטות בע"מ
 הצג את כל היצירות - פעולה זו עלולה לקחת זמן רב